Anmälan till Vi7 studieavsnitt

Du an­mä­ler dig ge­nom att gå till din egen stu­die­hand­le­da­re.

Anmäl dig i god tid innan men senast två veckor innan periodens start.

I an­mä­lan bör du upp­ge din epost ad­ress och ditt te­le­fon­num­mer. Var noga med att ge en så­dan epost ad­ress som du verk­li­gen lä­ser re­gel­bun­det! Det är det enda sät­tet du kan få vik­tig för­hands­in­for­ma­tion av den lä­ra­re som un­der­vi­sar studieavsnittet.