Skarmavbild 2023 10 19 kl. 15.18.44

Vad innebär distansstudier med Vi7?

  • Ett Vi7-studieavsnitt finns till för att alla gymnasier ska kunna bjuda ut ett tillräckligt stort antal studieavsnitt till dig som studerande. Studieavsnittens innehåll varierar från år till år.
  • Ett Vi7-studieavsnitt är ett helt vanligt gymnasiestudieavsnitt men det genomförs på ett annat sätt. Din lärare finns inte nödvändigtvis i ditt eget gymnasium, utan i något av de andra Vi7 gymnasierna. Deltagarna i studieavsnittet kommer från olika gymnasier. Ett Vi7-studieavsnitt består av både självständigt arbete och virtuella närträffar.
  • Vi7 studiebrick­ans studieavsnitt ger dig er­fa­ren­het av att av­läg­ga studier på distans, vil­ket är nå­got du kom­mer att ha nyt­ta av in­för stu­di­er på tred­je sta­di­et. Dess­utom får du chan­sen att öva dig på att sam­ar­be­ta med stu­de­ran­de från and­ra sko­lor.


Bakgrundsbild
Vilka råd? Råd till en klasskompis som ska gå ett Vi7 studieavsnitt!
Vi7 studieavsnitten krä­ver en del eget an­svar. Man har inte all­tid en lä­ra­re som över­va­kar ens var­je steg. Det är en mog­nads­sak att själv kun­na ta an­svar.
Du skall kol­la tek­ni­ken och be om hjälp för att kom­ma igång.
Gör upp­gif­ter­na i tid.
Var när­va­rande på alla träf­far! Frå­ga myck­et och del­ta i dis­kus­sio­ner.
Hål­l reda på upp­gif­ter­na på Itslearning el­ler på e-posten, ef­ter­som det inte finns nå­gon un­der­vis­ning som ges i en klass.
Det är vik­tigt att del­ta i alla mö­ten ef­ter­som man får myck­et info.