Studiebricka 2024-2025
Studieavsnitt
Lärare
Period 1
Period 2
Period 3
Period 4
Period 5
 • HÄ3 Hälsa och samhälle
  NG
  P1
 • PS5 Människan som individ och social varelse
  VÖS
  Terese Söderman profil bild
  Terese Söderman
  P1
 • FIL3 Samhällsfilosofi
  VG
  Sami Siekkinen profil bild
  Sami Siekkinen
  P2
 • HÄ2 Hälsa och miljö
  VG
  P2
 • RE5 Religion inom konsten och populärkulturen
  VÖS
  Terese Söderman profil bild
  Terese Söderman
  P2
 • BI5 Människans biologi
  VSG
  Anna Ahlnäs profil bild
  Anna Ahlnäs
  P3
 • FIL4 Sanningen
  GiP
  Andreas Wikblad profil bild
  Andreas Wikblad
  P3
 • Sv2 Prepkurs
  NG
  Isabelle Orre
  P3
 • GE3 En gemensam värld
  KRS
  Alexia Sahl profil bild
  Alexia Sahl
  P4
 • LK1 Jag och det goda livet
  KG
  Siv Rågård profil bild
  Siv Rågård
  P4
 • PS4 Känslor och mental hälsa
  KRS
  Sebastian Orre profil bild
  Sebastian Orre
  P4
 • RE3 Religioner och religiösa rörelser i världen
  GiP
  Simon Hansell profil bild
  Simon Hansell
  P5
 • HI5 Sveriges östra rikshalva blir Finland
  VSG
  Slava Myronov
  P5
 • LK2 Jag och samhället 24-25
  KG
  Siv Rågård profil bild
  Siv Rågård
  P5
Skolornas förkortningar

VSG= Vörå sam­gym­na­si­um- id­rotts­gym­na­si­um
KG = Kors­holms gym­na­si­um
VG= Vasa gym­na­si­um
VÖS = Vasa öv­nings­sko­la
GiP = gym­na­si­et i Pe­ta­lax
NG = När­pes gym­na­si­um
KRS = Kristi­ne­stads gym­na­si­um

Studieavsnitten 2024-2025

Studieavsnitten föl­jer ett pe­ri­od­sys­tem som nöd­vän­digt­vis inte föl­jer sam­ma in­del­ning som ditt eget gym­na­si­um har. Anmäl dig alltså gärna redan innan eller vid terminsstarten om möjligt. Studieavsnittet börjar med en vir­tu­ell träff. När studieavsnittet är igång kom­mer del­ta­ga­re och lä­ra­re över­ens om hur ofta och när de vir­tu­el­la träf­far­na sker. Det är allt­så vik­tigt att du del­tar i förs­ta träf­fen. Da­tum för studieavsnittens förs­ta vir­tu­el­la träff är an­gi­vet per pe­ri­od.

Ne­dan får du mera in­for­ma­tion om studieavsnitten. No­te­ra da­tum för när an­mä­lan mås­te vara gjord.

Period 1 - 2.9-18.10.2024

Sista dagen för anmälan: 19.8.2024

En virtuell träff per vecka.

HÄ3, Hälsa och samhälle

Lä­ra­re: Närpes gymnasium

Lärplattform: Studeo

Lit­te­ra­tur och förlag: Hälsa och samhälle (GLP 2021), Studeo

För­kun­ska­per: HÄ1, gärna HÄ2

Mål och studieavsnittsinnehåll: Vi får en översikt över historiska trender inom hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar samt framtida utmaningar i samhället. Vi tar upp faktorerna bakom de viktigaste icke-smittsamma och smittsamma sjukdomarna och undersöker social- och hälsovårdstjänsternas och egenvårdens betydelse för hälsan. Vi fördjupar oss också i etiska problem som berör hälsa och sjukdom samt globala hälsoutmaningar.
Bedömningsgrunder: Timaktivitet, uppgifter i Studeo, inlämningsarbete, eventuella presentationer

Be­döm­nings­grun­der: Timaktivitet, uppgifter i Studeo, inlämningsarbete, eventuella presentationer

Slutprov: Nej

Bedömning: 4-10

Första träffen: Meet, tiden meddelas senare

 

Lärplattform: Studeo
Litteratur, förlag: Hälsa och samhälle (GLP 2021), Studeo
Förkunskaper: HÄ1, gärna HÄ2
Mål och studieavsnittsinnehåll: Vi får en översikt över historiska trender inom hälsofrämjande och förebyggande av sjukdomar samt framtida utmaningar i samhället. Vi tar upp faktorerna bakom de viktigaste icke-smittsamma och smittsamma sjukdomarna och undersöker social- och hälsovårdstjänsternas och egenvårdens betydelse för hälsan. Vi fördjupar oss också i etiska problem som berör hälsa och sjukdom samt globala hälsoutmaningar.
Bedömningsgrunder: Timaktivitet, uppgifter i Studeo, inlämningsarbete, eventuella presentationer
Slutprov: nej
Bedömning: 4-10
Första träffen: Meet, 4.9 kl. 16-17

PS5 Människan som individ och social varelse

Lärare: Terese Söderman, terese.soderman@abo.fi, Vasa övningsskolas gymnasium

Lärplattform: Itslearning

Kurslitteratur, förlag: Människan som individ och social varelse, Studeo

Förkunskaper: PS1

Mål och studieavsnittsinnehåll: Mål att förstå begreppet personlighet, känna igen och förklara skillnader mellan individer, få kunskap kring forskning om personlighet och socialpsykologi.

Bedömningsgrunder: Inlämningsuppgifter, fördjupningsuppgift och hemtentamen. Närvaro under träffarna är viktigt.

Slutprov: Hemtentamen.

Bedömning: 4-10

Första träffen:  Vi träffas på Zoom. Information senare.  

Period 2 - 21.10-6.12.2024

Sista dagen för anmälan: 7.10.2024

En virtuell träff per vecka.

FIL3 Samhällsfilosofi

Lärare: Sami Siekkanen, sami.siekkinen@edu.vaasa.fi, Vasa gymnasium

Lärplattform: Moodle

Litteratur, förlag: Studeo. Samhällsfilosofi (GLP 2021). Anslutningsnyckel kommer senare.

Förkunskaper: Filosofi 1

Mål: Att lära sig grunderna i samhällsfilosofin, förstå viktiga samhällsfilosofiska begrepp och inriktningar, samt kunna tillämpa kunskaperna på aktuella samhällsfrågor. 

Studieavsnittsinnehåll: Samhällsfilosofiska begrepp som makt, jämlikhet, rättvisa, frihet, välfärd; mänskliga rättigheters filosofi; filosofiskt perspektiv på politiska ideologier; aktuella samhällsfilosofiska frågor.  

Bedömningsgrunder: Inlämningsuppgifter, grupparbete, prov.

Slutprov: Ja

Bedömning: 4-10

Första träffen: Datum och klockslag kommer senare. Träff via Teams.

HÄ2 Hälsa och miljö

Lä­ra­re:  Vasa gymnasium

Lärplattform

Lit­te­ra­tur, förlag

För­kun­ska­per

Mål och studieavsnittsinnehåll: Studieavsnittet betonar vikten av en hälsosam och trygg miljö samt hållbar utveckling för en god hälsa i det dagliga livet. Studeranden lär sig förstå forskningsprocessen inom vetenskaplig kunskap samt kunna jämföra vetenskap med vardagskunskap.  Även faktorer som påverkar beroenden och hur man kan förebygga beroenden behandlas i studieavsnittet.

Be­döm­nings­grun­der

Slutprov

Bedömning 

Första träffen

RE5 Religion inom konsten och populärkulturen

Lärare: Terese Södermna, terese.soderman@abo.fi, Vasa övningsskolas gymnasium

Lärplattform: Itslearning

Litteratur, förlag: Studeos material. Återkommer till detta under första träffen.

Förkunskaper: RE1

Mål och studieavsnittsinnehåll: Målet är att känna till religiös symbolik i olika religioner, med betoning på kristendomen. Fördjupning kring hur religiösa teman behandlas inom konst och populärkultur. Man får möjlighet att öva upp sin förmåga att tolka religiösa inslag i olika former av konst, symbolspråk och populärkultur.

Bedömningsgrunder: Uppgifter, egen reflektion och efterforskning, analysuppgift, hemtentamen. Närvaro under träffarna är viktigt.

Slutprov: Hemtentamen

Bedömning: 4-10

Första träffen: Vi träffas över Zoom. Information senare.

Period 3 - 9.12.2024-24.1.2025

Sista dagen för anmälan: 25.11.2024

En virtuell träff per vecka.

BI5 Människan biologi

Lä­ra­re: Anna Ahlnäs, anna.ahlnas@edu.vora.fi, Vörå samgymnasium

Lärplattform: itsLearning

Litteratur, förlag: 

Förkunskaper: 

Mål och studieavsnittsinnehåll:

Slutprov: 

Bedömning: 

Första träffen: 

FIL4 Sanningen

Lä­ra­re: Andreas Wikblad, andreas.wikblad@malax.fi , Gymnasiet i Petalax

Plattform: Teams

Litteratur, förlag: Eidos 4, Otava

Förkunskaper: Gärna Fi1 och Fi2

Mål och studieavsnittsinnehåll: Hur vet vi att vi faktiskt vet det vi vet? Vi behandlar teman som kunskap och vetenskap, åsikter och faktaresistens samt hur vi gör för att ta till oss och förstå verkligheten runt omkring oss. Målet är en bättre förståelse för vetenskapliga teorier, språkets betydelse, hur vetenskap skapas och att slutligen kunna resonera vad som är sant ur ett filosofiskt perspektiv. 

Bedömningsgrunder: Inlämningsuppgifter och inlärningsdagbok.

Slutprov: Nej

Bedömning: 4-10


Första träffen: 

SV2 En prepkurs i svenska

Lärare: Närpes gymnasium

Lärplattform: 

Litteratur, förlag: 

Förkunskaper: 1-3 modersmålskurser, de studerande förstår och kan skriva texter på svenska

Mål och studieavsnittsinnehåll: Att förbereda sig och repetera inför studentexamensskrivningarna i svenska som andraspråk. Att få tips och handledning i de tre uppgifter som förekommer i studentprovet i svenska som andraspråk, det vill säga, hörförståelse, läskompetens och skrivkompetens. Vi repeterar grammatik, vi diskuterar, analyserar och producerar texter på svenska och vi gör uppgifter ur gamla studentprov. 

Bedömningsgrunder: 

Slutprov: 

Bedömning: 


Första träff: 

Period 4 - 27.1-14.3.2025

Sista dagen för anmälan: 13.1.2025

En virtuell träff per vecka.

GE3 En gemensam värld

Lä­ra­re: Alexia Sahl, alexia.sahl@krs.fi, Kristinestads gymnasium

Lärplattform: 

Litteratur och förlag: 

Förkunskaper: 

Mål och studieavsnittsinnehåll: 

Bedömningsgrunder: 

Slutprov: 

Bedömning: 

Första träffen: 

LK1 Jag och det goda livet

Lä­ra­re: Siv Rågård, siv.ragard@korsholm.fi, Korsholms gymnasium

Lärplattform: Teams

Litteratur, förlag: Hjelm & Slotte: Dialog 1. Ett gott liv. Utbildningsstyrelsen. ISBN 9789521329258. (finns inte digitalt)

Förkunskaper: Inga

Mål och studieavsnittsinnehåll/kursinnehåll: Studieavsnittet behandlar livsåskådning, människosyner, identiteten och grundläggande existentiella frågor. Olika uppfattningar om ett gott liv tillämpas på människans levnadslopp och på frågor som berör människorelationer.

Bedömningsgrunder: Formativ bedömning sker i samband med uppgifter och prov. Summativ bedömning sker utgående från uppgifter (70 %) och prov (30 %).

Slutprov: Ja

Bedömning: 4-10

Första träffen: 

PS4 Känslor och mental hälsa

Lärare: Sebastian Orre, sebastian.orre@krs.fi, Kristinestads gymnasium

Lärplattform: 

Kurslitteratur, förlag: 

Förkunskaper: 

Mål och studieavsnittsinnehåll:

Bedömningsgrunder: 

Slutprov: 

Bedömning: 

Första träffen: 

Period 5 - 17.3-2.5.2025

Sista dagen för anmälan: 3.3.2025

En virtuell träff per vecka.

RE3 Religioner och religiösa rörelser i världen

Lä­ra­re: Simon Hansell, simon.hansell@malax.fi, Petalax gymnasium

Lärplattform: 

Litteratur och förlag: 

Förkunskaper: 

Mål och studieavsnittsinnehåll: 

Bedömningsgrunder: 

Slutprov: 

Bedömning: 

Första träffen: 

HI5 Sveriges östra rikshalva blir Finland

Lärare: Slava Myronov, slava.myronov@edu.vora.fi, Vörå samgymnasium

Lärplattform: 

Litteratur, förlag: 

Förkunskaper: 

Mål och studieavsnittsinnehåll: 

Bedömningsgrunder: 

Slutprov:

Bedömning:

Första träffen: 

LK2 Jag och samhället

Lä­ra­re: Siv Rågård, siv.ragard@korsholm.fi, Korsholms gymnasium

Lärplattform: Teams

Litteratur, förlag: Tomperi & Niemelä: Dialog 3. Individen och samhället. ISBN 9789521329272 (finns inte digitalt) OBS: Boken heter Dialog 3 trots att studieavsnittet är LK2

Förkunskaper: Inga

Mål och studieavsnittsinnehåll: I studieavsnittet granskas människan som social varelse, roller, normer och hur samhället påverkar individens liv. Vidare behandlas makt, aktivt medborgarskap, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och kränkningar av dessa.

Bedömningsgrunder: Formativ bedömning sker i samband med uppgifter och prov. Summativ bedömning sker utgående från uppgifter (70 %) och prov (30 %).

Slutprov: Ja

Bedömning: 4-10


Första träffen: