Guide för virtuella träffar och vanliga verktyg

Varje studieavsnitt startar med en virtuell träff efter skoltid (se datum i informationen).

När kur­sen har star­tat kom­mer lä­ra­ren över­ens med del­ta­gar­na om öv­ri­ga vir­tu­el­la träf­far.

De vir­tu­el­la träf­far­na är en vik­tig del av kur­sen och du för­vän­tas del­ta ak­tivt i des­sa. Här träf­far du din lä­ra­re och de and­ra del­ta­gar­na.

 • Det är vik­tigt att du för­be­re­der dig i god tid (10 min el­ler mera om du är osä­ker) för den vir­tu­el­la träf­fen. Du be­hö­ver tes­ta din ut­rust­ning så att ljud och bild verk­li­gen fun­ge­rar när ni ska bör­ja, an­nars går vär­de­full tid åt till att lö­sa tek­nis­ka pro­blem.
   
   
  Utrustning och programvara du behöver
 • en da­tor (lap­top) med nät­verk. Helst bör din da­tor vara kopp­lad till ett fast nät­verk. Ljud och bild kan ”hacka” om ditt nät­verk är för svagt. Om du använder en tablet eller telefon för att koppla upp dig till distansträffarna behöver du en app för just den tjänst som används (t.ex. Zoom, Teams, Meet).
 • hör­lu­rar med mik­ro­fon
 • webb­ka­me­ra
   
   
  God sed vid distansträffar
  Följ lä­ra­rens in­struk­tio­ner för hur vi­de­o­träf­fen kom­mer att gå till. I ett vi­de­o­sam­tal kan man inte pra­ta i mun­nen på var­and­ra. Det är ock­så bra att rik­ta ka­me­ran så att du syns mitt i bild, att sit­ta gans­ka stilla och att und­vi­ka att sit­ta i en mil­jö med myck­et öv­rigt oljud. Tänk ock­så på att ett föns­ter bak­om dig ger mot­ljus och gör allt­så att ditt an­sik­te blir väl­digt mörkt.
   
   
  Bedömning
  Studieavsnittet bedöms med vitsorden 4-10. I andra fall bedöms du med E= (Ej dykt up), K (=avbrutit), D (=deltagit). Om du bedömts med D antecknas vilken prestation i studieavsnittet som saknas och din studiehandledare underrättas av din lärare. Du har två veckors tid att komplettera efter att studieavsnittet avslutats.
Guider för verktyget Zoom
Guide för Googles verktyg (Meet & Classroom)
Guide för Moodle
Guide för Itslearning

1. Gå till adressen https://vi7.itslearning.com/. Logga in om du har inloggningsuppgifter från tidigare, annars följer du instruktionerna nedan.
2. Klicka på länken ”Extern kurskatalog” längst ner på sidan.
3. Välj/klicka på den kurs/det studieavsnitt du ska delta i.
4. Klicka på knappen ”Anmäl dig till kursen”.
5. Skriv in förnamn, efternamn och e-postadress (OBS! Det är viktigt att du skriver in rätt e-postadress).
6. Vänta på att din lärare godkänner din anmälan i itslearning.
7. Efter godkännande får du inloggningsuppgifter till itslearning till din e-post.
8. Logga nu in på https://vi7.itslearning.com/ och du har tillgång till studieavsnittet.

Guide för Teams

Hur loggar jag in som gäst i Teams ifall jag inte har ett Teams-konto?
1. Öppna ditt mejl och klicka på länken (Open Microsoft Teams)
2. Du får ett meddelande där det står: ”Det verkar som du inte har ett konto hos oss. Vi skapar ett åt dig...”. Klicka på ”Nästa”
3. Skapa ett lösenord; sedan klicka ”Nästa”.
4. Fyll i dina uppgifter och klicka sedan på ”Nästa”.
5. Du har fått en kod i ett e-postmeddelande. Skriv in den fyrsiffriga koden och klicka ”Nästa”.
6. Skriv in koden som syns (stora bokstäver då jag testade).
7. Du kommer till en sida där det står ”Granska behörigheter”. Klicka på ”Godkänn”.
8. Du kan välja att ladda ner appen eller ”Använd webben i stället”. Välj ”använd webben istället” (båda funkar dock om du hellre använder appen).
9. I fortsättningen kan du logga in med ditt lösenord via antingen länken som skickades till dig eller via http://teams.microsoft.com
10. Om det ännu inte fungerar kan det bero på att du är ansluten till din egen skolas organisation. Uppe i vänstra hörnet kan du välja att ansluta till en annan organisation genom att klicka på dina initialer.