Läs din epost!

 

Fö­re kur­sen star­tar skick­ar den lä­ra­re som hål­ler kur­sen in­for­ma­tion till dig via den epost du har upp­gett i an­mä­lan.

I in­for­ma­tio­nen från lä­ra­ren får du reda på hur kur­sen kom­mer att gå till, var du hit­tar ma­te­ri­al till kur­sen, hur den ten­te­ras etc.
 
 

 
Har du frågor?


Om du har frå­gor som gäl­ler själ­va kur­sen vän­der du dig i förs­ta hand till den lä­ra­re som hål­ler kur­sen. I and­ra hand vän­der du dig till din stu­die­hand­le­da­re.

Om du inte har fått epost se­nast två da­gar fö­re kurs­start tar du själv kon­takt med den lä­ra­re som hål­ler kur­sen för att kol­la att lä­ra­ren har rätt epost­ad­ress till dig.